E‑Jugend (U11)

E‑Jugend (U11)

E1-Jugend (U11)

Train­er
Andreas Thomas
Tele­fon: 0172 — 8449390

Train­ingszeit­en

Mon­tag von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

Mittwoch von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

E2-Jugend (U10)

Train­er
Andreas Thomas
Tele­fon: 0172 — 8449390

Train­ingszeit­en

Mon­tag von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

Mittwoch von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr